Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna ,,AVT" genoemd) Door ALPYN electronics GmbH (hierna ,,Verkoper" genoemd)

De koper is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de exportvoorschriften en voor het verkrijgen van exportvergunningen die eventueel vereist zijn. 

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van de AV heeft niet de ongeldigheid van het gehele contract tot gevolg. Dergelijke ongeldige bepalingen worden vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benaderen.


De koper stemt uitdrukkelijk in met de elektronische registratie en verwerking van alle bedrijfsgegevens. Deze toestemming kan te allen tijde schriftelijk worden herroepen.


De koper stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn gegevens met het oog op de kredietwaardigheidsbeoordeling aan de Oostenrijkse verenigingen voor crediteurenbescherming worden doorgegeven. De verkoper heeft het recht de aanvaarding van bestellingen te weigeren na controle van de kredietwaardigheid van de koper.